top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

ראשון ורביעי

רמה ב'+

ערב

ברמה ב+ ממשיכים את הלמידה בספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים. נלמדים נושאים נוספים במערכת הפועל, וגם נושאים דקדוקיים ומילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידברו בעברית אלה עם אלה ועם המורים ויעמיקו את היכרותם עם השפה בדרכים שונות. בסוף הרמה התלמידים ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא באופן משוחרר ופעיל יותר.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

סיום

התחלה

סמסטר

6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
12/9/2024
23/6/2024
קיץ 2024
30/1/2025
27/10/2024
סתיו 2024
bottom of page