Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,380

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

ראשון ורביעי

רמה ב'+

ערב

ברמה ב+ ממשיכים את הלמידה בספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים. נלמדים נושאים נוספים במערכת הפועל, וגם נושאים דקדוקיים ומילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידברו בעברית אלה עם אלה ועם המורים ויעמיקו את היכרותם עם השפה בדרכים שונות. בסוף הרמה התלמידים ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא באופן משוחרר ופעיל יותר.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

14/9/2022
19/6/2022
קיץ 2022
26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023