top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

ראשון ורביעי

רמה ב'+

ערב

ברמה ב+ ממשיכים את הלמידה בספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים. נלמדים נושאים נוספים במערכת הפועל, וגם נושאים דקדוקיים ומילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידברו בעברית אלה עם אלה ועם המורים ויעמיקו את היכרותם עם השפה בדרכים שונות. בסוף הרמה התלמידים ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא באופן משוחרר ופעיל יותר.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
25/1/2024
22/10/2023
סתיו 2023
6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
bottom of page