top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 3,980

שעות לימוד

13:30 - 16:30

כולל הפסקה בת חצי שעה

ימים

ראשון עד רביעי

רמה ב'

אחר הצהריים

רמה ב' היא השנייה ברמות הבסיס באולפן. ברמה זאת ממשיכים את בניית ההיכרות עם מערכת הפועל ולומדים את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, וכמו כן נוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר, וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידברו בעברית אלה עם אלה ועם המורים ויעמיקו את היכרותם עם השפה בדרכים שונות. בסוף הרמה התלמידים ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא באופן משוחרר ופעיל יותר. ברמה זאת משתמשים בספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

סיום

התחלה

סמסטר

14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
25/1/2024
22/10/2023
סתיו 2023
6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
bottom of page